Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych

Wykaz procedur:

I.     Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

        II.     Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów.

       III.    Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

     IV.      Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

 1. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).

    VI.   Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.

           VII.    Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

  VIII.       Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu  lub narkotyków. 

  IX.    Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

  X.        Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

  XI.           Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.

  XII.         Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia
 2. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia.
 3. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 4. Procedury opieki nauczycieli i innych pracowników szkoły nad uczniami podczas wyjść poza budynek szkoły.
 5. Procedura realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
 6. Procedury udzielania pomocy dziecku w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie (zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 08.02.2013).

   

  I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów

   W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu  najbliżej znajdującej się osobie dorosłej: pracownikowi szkoły, nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi szkoły.

  1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):

   Pracownik szkoły

 1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.
 2. Rozdzielenie stron.
 3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
 4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji.
 5. Rozmowa z uczniem – zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.
 6. Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy.

Wychowawca

 1. Rozmowa z wychowawcą klasy.
 2. Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razy – upomnienie wychowawcy  i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
 3. Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie; upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania.

   

   

   

   

   

  2. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):

   Pracownik szkoły

 1. Zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary
 2. Rozdzielenie stron.
 3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.
 4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.
 5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 6. Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności
 7. Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy) rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia.

Wychowawca

 1. Powiadomienie dyrekcji o zaistniałym zdarzeniu.
 2. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia
 3. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania.

Dyrektor szkoły

 1. Wezwanie rodziców – powiadomienie ich o zaistniałym fakcie.
 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.
 3. W przypadku poważnego wykroczenia – wezwanie policji i przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły.
 4. Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.
 5. Obniżenie oceny z zachowania.

 II. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów

 W tym przypadku stosuje się procedury takie jak w przypadku zachowania agresywnego o dużej szkodliwości.

III. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

 Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:

 1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)
 2. Powiadomienie wychowawcy klasy.
 3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom-  odizolowanie ucznia.
 4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.
 5. Wezwanie policji.
 6. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.
 7. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.
 8. Obniżenie oceny z zachowania.

UWAGA:

            W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel.2296997 lub 112.

 

 

 

 

 

 

IV. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 Nauczyciel

 1. Słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia.
 2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.
 3. W przypadku konfliktu między uczniami– rozdzielenie stron.
 4. W przypadku barku reakcji ze strony uczniów - poinformowanie o dalszych konsekwencjach.
 5. Powiadomienie wychowawcy klasy

Wychowawca

 1. Rozmowa wychowawcy klasy, zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie i dalsze konsekwencje
 2. W przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – upomnienie, sporządzenie odpowiedniej adnotacji w dzienniku szkolnym.
 3. W każdym przypadku, powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły.
 5. Obniżenie oceny z zachowania.
 6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

V. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

 1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.
 2. Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.
 3. Powiadomienie policji i sądu rodzinnego.
 4. Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis do dziennika. 
 5. Nagana dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności

 1. Interwencja– powstrzymanie sprawców.
 2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
 3. Wezwanie rodziców.
 4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
 5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.
 6. Obniżenie oceny z zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

  1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

  2. Wychowawca informuje o fakcie  dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.    Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5.     Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 

 

 

 

 

VIII. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy powinien podjąć następujące kroki:

       1.  Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.      W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.      W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela  pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

4.      Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5.      Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

6.       Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

7.       Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

8.       W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę.

 

 

 

 

 

IX. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

 1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.
 2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.
 3. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.
 4. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.
 5. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.
 6. Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.
 7. Udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.
 8. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

 UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

·         posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

·         wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

·         udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

·         wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk)

XI. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
 3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 4. Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w zeszycie spostrzeżeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży.
 2. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im informacji.
 4. Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym.
 5. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego przedmiotu.
 6. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji.
 7. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

Za wypadek ucznia uznaje się nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:

- na terenie Szkoły;

- poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”, zawody sportowe).

- na basenie

 Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy

2. Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

3. Niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą

– prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

4. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.

5. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

a) potrzebę wezwania pogotowia,

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

c) godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia

6. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.

7. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)  nauczyciel, pedagog, psycholog, sekretarz szkoły lub dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.

8. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i  współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.

9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia  niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia  niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

11. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub  urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

12. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

13. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze Szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie bhp

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy /  pedagoga / psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie

– przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia

– świadka i jego rodziców

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek

- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku

- sporządza protokół powypadkowy

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole

- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,

- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

- zastrzeżenia składa na piśmie przewodniczącemu zespołu,

- zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

- zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę

- po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

14. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

15. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia

 1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności – ustalenie przyczyny nieobecności.
 2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.
 3. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
 4. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.
 5. Udzielenie upomnienia oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym.
 6. W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
 7. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 8. W przypadku niereagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, wizyta wychowawcy w domu ucznia.
 9. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący
 10. Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego

 

 

 

 

 

 

 

 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

  1. Podczas  trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone  i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

  2. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna

  3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

  4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.

  5. Telefon komórkowy oraz sprzęt elektroniczny (odtwarzacze MP) nie mogą być włączone na lekcjach. Można z nich korzystać tylko w czasie przerw wyłącznie w trybie „milczy”.

  6. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.

  7. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.

  8. W czasie trwania lekcji nie można korzystać z odtwarzaczy MP, nie można także korzystać ze słuchawek. Sprzęt powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej.

  9. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu). W konsekwencji nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę w zeszycie klasowym oraz  informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, który udziela uczniowi upomnienia i informuje rodziców lub opiekunów prawnych.

  10. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informacje dyrektorowi szkoły. Wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy i zawiadamia o tym  fakcie rodziców (opiekunów prawnych).

  11. Po odbiór telefonu  (innego urządzenia) zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników lub uczniów szkoły).

  12. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu (urządzenia) do szkoły, a rodzice mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. W tym przypadku uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień.

  13. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany dyrektora oraz może skutkować  obniżeniem oceny z zachowania do nagannej.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. Procedury opieki nauczycieli i innych pracowników szkoły nad uczniami podczas wyjść poza budynek szkoły.

  Przez wyjście grupowe uczniów poza budynek szkoły należy rozumieć udział przejście do innego obiektu w celu udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, przeglądach, wystawach, itp.

 1. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel lub pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.
 2. Wyznaczony nauczyciel lub pracownik szkoły pełni opiekę nad uczniami od momentu wyjścia ze szkoły do czasu powrotu do szkoły oraz w trakcie trwania konkursu lub zawodów.

3.  W granicach miasta wyjścia odbywają się pieszo z zachowaniem przepisów BHP poruszania się po drogach publicznych.

4.   Dopuszczalne środki lokomocji: autobus, pociąg, samochód.

W każdym przypadku wymagana jest zgoda rodziców na przejazd w/w środami lokomocji

 1. Zadania opiekuna

  - sporządzenie listy uczniów

  - zebranie pozwoleń od rodziców na ewentualny przejazd środkami lokomocji

 - konieczność posiadania numerów telefonów kontaktowych do rodziców uczniów znajdujących się pod opieką nauczyciela

- po zakończeniu konkursu przyprowadzenie uczniów do szkoły

- dopilnowanie powrotu uczestników konkursu do klasy na lekcje

Możliwe jest zwolnienie ucznia z dalszych  lekcji na wyraźną pisemną prośbę rodziców. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów znajdujących się pod opieką w/w nauczyciela należy:

a). udzielić pomocy osobiście

b). w przypadkach tego wymagających zawiadomić pogotowie ratunkowe

c). w każdym przypadku natychmiast osobiście powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły.

 

 1. Procedura realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

  Formy spełniania obowiązku szkolnego

  Obowiązek szkolny jest spełniany przez dzieci i młodzież:

  a)  poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szkół specjalnych ,

  1. w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
  2. w ramach nauczania indywidualnego (możliwość ta dotyczy dzieci
   i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – art. 71 b ust. 1a ustawy),

    

   Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

   Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :

 2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
 3. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 4. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

  4.  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą warunków nauki określonych w zezwoleniu.

     

  Rodzicom przysługuje prawo do:

 1. wystąpienia do Dyrektora Szkoły o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 2. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

   

  Zadania Dyrektora Szkoły w zakresie właściwego spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów.

  Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły. W tym celu sekretarz (zgodnie z zakresem czynności)  w imieniu Dyrektora Szkoły:

 1. prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 2. zamieszcza w księdze ewidencji wykaz dzieci zgodnie z aktualnym stanem podanym przez organ prowadzący ewidencję ludności,

  3. dokonuje corocznych adnotacji w księdze ewidencji, wpisując informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole,

  4. w uzasadnionych przypadkach ( art. 39 ust. 2a ustawy) dyrektor występuje do  Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

  5.  podejmuje decyzje administracyjne w sprawach obowiązku szkolnego przewidziane przepisami ustawy,

  6. współdziała z rodzicami w realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego,

  7.  w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej powiadamia jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej Szkoły  i informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,

  8. w przypadku emigracji ucznia rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dyrektorowi szkoły, informując o dokładnym terminie przesłania dokumentów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w kraju, w którym przebywa dziecko,

  9.  w przypadku niedopełnienia przez rodziców warunków z punktu 8. dyrektor ma obowiązek wystąpić pisemnie do policji o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

  Dokumentacja szkoły dotycząca spełniania  obowiązku szkolnego

 1. Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

Do księgi ewidencji wpisuje się:

 1. wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, niezależnie od tego, czy uczęszczają one do szkoły obwodowej,
 1. coroczne adnotacje zawierające informacje o:

   -  spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole,

  - spełnianiu obowiązku szkolnego poza Szkołą, z podaniem decyzji, na podstawie której dziecko spełnia obowiązek poza Szkołą,

  2. Księga uczniów. W księdze uczniów wpisani są uczniowie uczęszczający do szkoły zarówno z obwodu Szkoły, jak spoza obwodu.

  Zawiera ona chronologiczne wpisy przyjęcia uczniów do Szkoły, które powinny być dokonywane z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły.

  Nadzór Dyrektora nad spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

 1. badanie dokumentacji związanej z ewidencją spełniania obowiązku szkolnego.
 2. ocena stopnia realizacji przez wychowawców, pedagoga szkolnego, pracownika sekretariatu zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego.
 3. rozpoznawanie skali i przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego.
 4. rozpoznawanie i ocena działań ( lub ich braku) podejmowanych przez osoby wymienione w punkcie 2) w celu egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego.

   

  Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć.

  Dyrektor podejmuje czynności przedegzekucyjne po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły.

  Czynności przedegzekucyjne dyrektora szkoły:

  Kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

  Dla celów dowodowych konieczne jest doręczenie upomnienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  W przypadku niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nie realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego konieczne jest skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej - po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia.
  Dyrektor szkoły jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, sporządzony w 2 egzemplarzach

  Następnie dyrektor szkoły występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej.
  Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną kserokopią upomnienia i dowodem jego doręczenia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz Miasta). Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych wierzyciel - dyrektor szkoły załącza ewidencję tytułów wykonawczych w 2 egzemplarzach.

  W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

   

     XVIII. Procedury udzielania pomocy dziecku w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie

  Szkoła udzielając pomocy dziecku doznającemu przemocy w rodzinie powinna kierować się następującymi zasadami:

 1. Nadzór nad prowadzeniem przypadku dziecka krzywdzonego sprawuje dyrektor szkoły udzielając wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym w pomoc.
 2. Koordynatorem pomocy dziecku pokrzywdzonemu może być i najczęściej jest pedagog szkolny. W sytuacji prowadzenia dużej liczby przypadków lub ich złożoności i wielu działań, dyrektor może zadanie koordynacji kolejnych powierzyć innej osobie, przy czym nadal pozostają one w ogólnym rejestrze prowadzonym przez pedagoga.
 3. Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa u ucznia symptomy krzywdzenia, jest zobowiązany zareagować – jeśli to konieczne, udzielić pierwszej pomocy oraz przekazać informację o zaobserwowanym zdarzeniu pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy opisując w notatce wygląd, stan, dolegliwości oraz zachowanie dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz podjęte działania.
 4. W przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka szkoła wszczyna procedurę „Niebieskich Kart” uruchamiając tym samym interwencję w środowisku ucznia.
 5. Podstawą udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu jest podmiotowy kontakt (w tym nie zmuszanie go do potwierdzenia naszych podejrzeń) oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa, najlepiej we współpracy z rodzicami lub, jeśli nie jest to możliwe, poprzez interwencję prawną oraz działania instytucjonalne.
 6. Zasadą udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu przez szkołę jest współpraca zespołowa (ograniczona jednak, ze względu na zachowanie dyskrecji, do osób pracujących z dzieckiem w to tzw. „osoby zaufania”) oraz interdyscyplinarna.
 7. Podejmowane działania powinny opierać się na diagnozie dziecka i jego sytuacji ( opartej na informacjach od pracujących z nim nauczycieli, personelu niepedagogicznego, osoby zaufania, ewentualnie na innych dostępnych danych, np. pochodzących od specjalistów poradni, zespołu interdyscyplinarnego, wywiadu z rodzicami), powinny być monitorowane i prowadzone do czasu uzyskania poprawy sytuacji dziecka. Działania szkoły nie kończą się zatem z chwilą nawiązania współpracy z rodziną dziecka lub przekazania zawiadomienia odpowiednim służbom.

 

 

Dyrektor szkoły

W porozumieniu z pedagogiem szkolnym występuje oficjalnie do sądu rodzinnego i prokuratury, ośrodka pomocy społecznej z zawiadomieniem o zagrożeniu dziecka krzywdzeniem, zawiera porozumienie z innymi instytucjami i placówkami w sprawie współpracy interdyscyplinarnej.

Pedagog szkolny

W sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka

1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie (np. w sytuacji obrażeń na ciele), pod nieobecność higienistki szkolnej organizuje pomoc medyczna wzywając karetkę.

2. Przeprowadza we współpracy z wychowawca oraz innymi osobami zaangażowanymi w pomoc dziecku ocenę zagrożenia dziecka przemocą.

3. Współpracuje z wychowawca stale obserwując dziecko.

4. Organizuje pomoc materialna uczniom zagrożonym zaniedbaniem, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

5. Współpracuje z dyrektorem w podejmowaniu interwencji.

6. Informuje dyrektora o każdym przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, w szczególności, gdy współwystępują problemy zdrowotne i higieniczne.

7. Może być osoba, która uruchamia procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnianie formularza Niebieskiej Karty, który następnie przekazywany jest przewodniczącemu gminnego zespołu interdyscyplinarnego.

8. Może uczestniczyć w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego roboczego

9. Współpracuje ze specjalistami z poradni specjalistycznych, do których kierowane jest dziecko lub jego rodzic, z zespołem interdyscyplinarnym

10. Informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka, w tym m. in. o kontakcie z z zespołem interdyscyplinarnym i podjętych przez ten zespól decyzjach oraz zaleceniach i propozycjach działań dla rodziców.

11. Konsultuje prowadzone sprawy ze specjalistami (superwizorami, prawnikami) w poradniach specjalistycznych.

Wychowawca w sytuacji, gdy podejrzewa, ze dziecko jest krzywdzone

 1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie (np. w sytuacji obrażeń na ciele), pod nieobecność higienistki szkolnej organizuje pomoc medyczną wzywając karetkę.
 2. Kontaktuje się z pedagogiem przekazując mu informacje o swoich obserwacjach

  3. Systematycznie monitoruje sytuacje dziecka obserwując ewentualne zmiany jego zachowania

  4. Udziela dziecku wsparcia na wszystkich etapach przemocy.

  Higienistka szkolna w sytuacji, gdy podejrzewa, ze dziecko jest krzywdzone

  1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie oraz organizuje pomoc medyczną

  2. Jeśli zauważy na ciele dziecka siniaki, wybroczyny lub inne objawy przemocy fizycznej, opisuje je w karcie zdrowia dziecka.

  3. Wpisuje w karcie także nazwisko osoby, która przyprowadziła dziecko wówczas, gdy dziecko z obrażeniem zostało zgłoszone przez innego pracownika szkoły.

  4. Kontaktuje się z pedagogiem szkolnym i wychowawca dziecka zgłaszając informacje o swoich podejrzeniach i obserwacjach.

  5. Może kontaktować się z rodzicami dziecka w przypadku stwierdzenia zaniedbań zdrowotnych.

  Inni pracownicy szkoły w sytuacji, gdy podejrzewają, ze dziecko jest krzywdzone

 1. Kontaktują się z jego wychowawca i pedagogiem przekazując im informacje o swoich podejrzeniach i obserwacjach.
 2. Biorą udział w monitorowaniu sytuacji dziecka oraz jeśli istnieje taka potrzeba, w opracowaniu wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawca planu pomocy dziecku.

   

  O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły oraz publikowane są w serwisie internetowym szkoły.